Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Rörelsemarginalen beskriver hur stor del av företagets vinst som blir kvar för att betala räntor, skatt och vinst efter att alla kostnader för företaget har täckts. Beräkningen görs med hjälp av rörelseresultatet och anges i procentform (%). Ju högre procent ett företag har desto mer välmående anses företaget vara. 

Nyckeltalet används framförallt för att följa utvecklingen i företaget. Det används även när man gör jämförelser mellan olika företag i samma bransch. Rörelsemarginal och vinstmarginal skiljer sig åt då rörelsemarginalen tar hänsyn till kostnader såsom löner. Dock tar inte rörelsemarginalen räntekostnader i beaktning vilket vinstmarginalen gör.

Beräkning:
Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar ÷ nettoomsättning