Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad är revision och vad innehåller en revisionsberättelse. Många blandar ihop revision med redovisning. En revision är en granskning av företagets ekonomiska rapporter och redovisning är en sammanställning av ett företags ekonomiska rapporter. Det är alltså revisorns jobb att granska arbetet som redovisningsekonomen har gjort samt granska företagsledningens förvaltning.

I denna artikel kommer vi gå djupare in på vad god revisionssed är samt vad en revisionsberättelse ska innehålla. Vi ger även råd över vad man bör tänka på när man väljer en revisor eller en revisionsbyrå för sitt företag eller förening.

Revision betyder

Revision är en oberoende granskning som en revisor utför på ett företags ekonomiska rapporter (bokföring, bokslut, årsredovisning) och företagsledningens förvaltningen. Revision ska utföras enligt god revisionssed. God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande samt revisorns rapportering och dokumentation av revisionen.

Fördelar med revision

Revision för med sig flera fördelar för ett företag. Genom revision får du som företagare bättre kontroll på verksamheten samt en kvalitetsstämpel på att processer och rutiner fungerar som de ska. Det skapar även förtroende hos intressenter, exempelvis banker, leverantörer och investerare, att allt i företaget finansiella rapporter är i sin ordning. 

Vad är en revisionsberättelse?

En revisionsberättelse är en redogörelse av årsredovisning och ger en verklig bild över företagets ställning och resultat. I revisionsberättelsen ska revisorn skriva om årsredovisningen följer årsredovisningslagen eller andra lagar, om resultat- och balansräkningen bör fastställas på årsstämman, hur förslaget på hur vinsten och förlusten ska disponeras på årsstämman samt hur hen anser att ansvarsfriheten för styrelsen och VD:n ska beslutas på årsstämman. Utöver detta ska det även finnas uppgifter om namnet på företaget, organisationsnummer, räkenskapsår och datum när revisionen avslutades. 

När granskningen av årsredovisningen och företagsledningens förvaltningen är klar skrivs den under av revisorn. Om det finns flera personer som har jobbat med revisionen de också skriva under. I årsredovisningen ska det även skrivas att revisorn har tagit fram en revisionsberättelse som ska undertecknas med en revisorspåteckning. Om revisionsberättelsen är utan anmärkningar kallas det för en ren revisionsberättelse. Innehåller den kritik som kommit fram vid revisionen kallas det för istället för en oren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast 2 veckor innan årsstämman.

Välja en revisor

När man ska välja en revisor för sitt företag bör man först tänk efter vad man vill att revisorn ska hjälpa till med. I vissa fall handlar det om att det är lag på att ens aktiebolag eller ekonomiska förening måste ha en revisor och i andra fall vill man ha en revisor som man kan vända sig till för rådgivning. Oavsett anledning är det viktigt när man ser sig om för en revisor eller revisionsbyrå som har den kompetens som du söker. Branschkunskap och tidigare erfarenhet med liknande jobb är till stor fördel. 

Sen bör man även fundera på om man ska göra ett personval eller byråval. Personval är när man väljer att anlita en revisor men inte själva revisionsbyrån. Byråval är när du anlitar en revisionsbyrå och låter en av revisorerna i byrån sköta bolagets revision. Byråval är många gånger fördelaktigt då det enklare att byta revisor ifall den nuvarande revisor väljer att lämna av någon anledning. Det enda du behöver göra när du har valt byråval och ska byta revisor är att anmäla det till Bolagsverket. 

Du kan läsa mer om att välja rätt revisor för ditt företag här.

Sammanfattning

Letar du efter en revisor eller revisionsbyrå? Hör av dig till oss på HQV! Vi är en revisions- och redovisningsbyrå som alltid strävar efter att hålla hög servicegrad och tillgänglighet. Vi har godkända/auktoriserade revisor med gedigen erfarenhet inom olika branscher och företagsformer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.