Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

KONCERNREDOVISNING

Vill du veta mer om koncernredovisning? Då har du kommit alldeles rätt! I denna artikel kommer vi gå igenom var en koncern är, vad som ska ingå i en koncernredovisning och vem som bär ansvar för att koncernredovisningen blir korrekt gjord. Låt oss starta med att gå igenom vad en koncern är.

VAD ÄR EN KONCERN?

En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. För att få räknas som en koncern måste moderbolaget ensamt eller tillsammans med andra dotterbolag äga minst 50% av dotterbolagets aktier. En koncern är alltså en sammanslutning av flera företag och alla företagen som ingår i koncernen måste redovisas i koncernredovisningen.

VAD SKA INGÅ I EN KONCERNREDOVISNING?

Koncernredovisningen ska tas fram av moderbolag utöver deras egna årsredovisning. Koncernredovisningen beskriver hur det har gått både för moderbolag samt alla dotterbolag. Man får då en tydlig bild över hur hela koncernen har presterat under det gångna räkenskapsåret och inte bara varje enskilt bolag. Innehållet i koncernredovisningen är nästan densamma som i årsredovisningen.

Det ska finnas med en resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys, fastställelseintyg, noter (tilläggsuppgifter) samt en revisionsberättelse för hela koncernen. Precis som med en vanlig årsredovisning är det viktigt att man håller god redovisningssed i koncernredovisningen. 

ATT TÄNKA PÅ VID UPPRÄTTANDET AV EN KONCERNREDOVISNING

En koncernredovisning ska upprättas i samband med moderbolagets årsredovisning. I regel ska alla koncerner upprätta en koncernredovisning. Koncernredovisningen måste upprättas om moderbolaget är noterat eller räknas som större dvs. uppfyller två eller mer av dessa krav två år i rad: 

  • Nettoomsättning på minst 80 miljoner kr
  • Minst 50 anställda i medeltal
  • Balansomslutning på mer än 40 miljoner kr

Dock finns det undantag där koncernen kan välja hur de vill göra. En koncern som inte räknas som större behöver inte upprätta en koncernredovisning. Det finns det ytterligare undantag när en koncern inte behöver upprätta en koncernredovisning. Om moderbolaget själv är ett dotterbolag eller om dotterbolagen i koncernen saknar väsentlig betydelse behöver man inte heller upprätta en koncernredovisning. 

Om K2-regelverket är tillämpat hos moderbolaget kan man inte upprätta en koncernredovisning. Dock kan K2-regelverket fortfarande vara tillämpat i ett eller flera av dotterbolagen. Om man har dotterbolag utomlands ska även dessa inkluderas i koncernredovisningen. Ytterligare standarder och regler kan tillkomma på koncernredovisningen beroende på vart dotterbolaget befinner sig. 

KONCERNELIMINERING

När man sammanställer koncernredovisningen måste man ta hänsyn till de transaktioner som skett mellan bolagen som ingår i samma koncern. Detta i och med att koncernredovisningen ska ge en rättvisande bild över alla bolagen som ingår i koncernen. För att detta ska bli korrekt gör man något som kallas för koncerneliminering. Med koncerneliminering menas att man tar bort transaktioner som skett mellan bolagen. Det kan till exempel vara ett varuköp mellan moderbolaget och ett dotterbolag. Om koncernen hade varit en enda ekonomisk enhet som koncernredovisningen demonstrerar hade dessa transaktioner aldrig skett i första hand. 

ANSVARIG FÖR KONCERNREDOVISNINGEN

Det är styrelsens ansvar att se till att koncernredovisningen blir korrekt. När den sedan är klar ska moderbolagets styrelse tillsammans med den verkställande direktören, om det finns, skriva under koncernredovisningen. Om VDn eller en styrelseledamot för bolaget har bytts ut i samband med upprättandet av koncernredovisningen ska den nya VDn eller styrelseledamoten skriva på. 

SAMMANFATTNINGSVIS

Vill du veta mer om koncernredovisning eller vill har hjälp att upprätta årsredovisning för ditt aktiebolag är du varmt välkommen att kontakta oss. På HQV Sthlm har vi kvalificerade revisorer med lång erfarenhet av arbete inom både mindre och större aktiebolag. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!