Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Som CFO (Chief Financial Officer) har du ofta ansvar för fler områden, utöver redovisning och rapportering. Det sker snabba förändringar i vår omvärld som leder till bredare krav och du förväntas även kunna ge proaktiva råd som stöttar bolagets långsiktiga strategi. I denna artikel tittar vi närmare på vilka ansvarsområden som rollen vanligen innefattar, samt vad som krävs för att du ska lyckas i rollen.

Vad gör en CFO?

Som ekonomichef eller som CFO har du ansvar över företagets ekonomifunktion och ekonomiavdelningens personal. Oftast innebär rollen även ett mer övergripande ansvar kring många av verksamhetens stabsfunktioner och processer.

Som CFO sitter du oftast med i ledningsgruppen och ansvarar för företagets ekonomi. Det innebär att du leder ekonomiavdelningens arbete, hanterar risker, är ansvarig för den ekonomiska planeringen, skapar ekonomiska styrdokument, styrsystem, policys, kontrollsystem och övergripande planeringsprocesser. Vanligtvis administrerar du även styrelsens arbete.

En Chief Financial Officer är ansvarig för att företagets resultat sammanställs och rapporteras, prognoser, bedömning av lönsamhet samt ansvara för finansieringen. Du har även ansvar för att verksamhetens beslutsfattare och chefer har rätt förutsättningar för att kunna ta ekonomiskt ansvar för sin del av verksamheten.

CFO:n har en viktig roll i företagsledningen

CFO:n har en viktig roll i företagsledningen

Som CFO har du en viktig roll i bolaget, men vad exakt som förväntas av dig varierar beroende på bolag och bransch. Här nedan listar vi några av de vanligaste ansvarsområdena.

 • Ekonomiorganisation, rutiner och processer: Utveckla och leda ekonomifunktionen samt dokumentera och effektivisera rutiner och processer.
 • Hållbarhetsredovisning: Säkerställa att aktuella och kommande krav på hållbarhetsredovisning, inklusive CSRD, tillämpas.
 • Finansiell rapportering: Övervaka och utveckla finansiella rapporter för att säkerställa att företagets resultat rapporteras korrekt.
 • Intern rapportering, ekonomistyrning och analys: Se till att styrelse och ledning får korrekt, tillfredsställande och transparent underlag över företagets ekonomiska situation, analysera intäkter, kostnader och likviditet för att identifiera aktiviteter som skapar ökad lönsamhet, tillväxt eller förbättrat kassaflöde.
 • Budget, prognos och strategisk planering: Övervaka och utveckla företagets prognos och budget, samt utveckla och implementera strategier tillsammans med ledningsgruppen som säkerställer en långsiktig hållbar framgång.
 • Finansiering, investering och likviditet: Se över företagets finansiering och likviditet samt vid behov säkra nytt kapital för att säkerställa att företaget har tillräckliga ekonomiska resurser för att nå mål i affärsplanen samt för att klara ekonomiska svårigheter.
 • Skatt och legala frågor: Hålla koll på att företaget deklarerar och betalar skatt i rätt tid, samt att regler och lagar följs och minimera risken för att hamna i tvist.
 • Risk, intern kontroll och styrande dokument: Hantera företagets finansiella risker och bygga upp en god intern kontroll, samt ta fram styrande dokument.
 • Verktyg och system: Säkerställa att ekonomiavdelningen använder moderna och ändamålsenliga verktyg och system, samt digitalisering för att skapa effektiva arbetssätt.
Vad gör en CFO och vad krävs för att lyckas som CFO?

Vad gör en CFO och vad krävs för att lyckas som CFO?

Det krävs vanligtvis en kombination av erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper för att lyckas i rollen som CFO. Här listar vi en del tips som kan hjälpa till på vägen till att bli en framgångsrik CFO.

Utbildning i grunden: Det krävs oftast en akademisk examen inom finans eller ekonomi, och en del CFO:er har även en masterexamen eller MBA. Rollen som CFO är sällan det första steget in på arbetsmarknaden, och därför tenderar tidigare erfarenheter och personliga egenskaper väga tyngre i en rekryteringsprocess.

Erfarenhet att bygga vidare på: De flesta som söker sig till CFO-roller har arbetat i många år inom finans- eller redovisningsområdet innan de tar steget till CFO. Erfarenhet från finansiell rapportering, budgetering och kapitalanskaffning efterfrågas ofta, men även branscherfarenhet kan vara viktigt.

Ledarskap: Oavsett om personalansvar formellt ingår i rollen eller inte, så är rollen som CFO en ledande befattning. Kunskaper inom ledarskap och människor är därför ofta viktigt.

Tydlig kommunikation: I många fall är CFO:n företagets ansikte utåt, vid exempelvis kontakt med banker, leverantörer och investerare. Det hör även till vanligheten att företagets VD låter CFO:n att redogöra företagets ekonomiska situation för styrelsen. Det är viktigt att en CFO är förberedd på vad som ska sägas och hur det ska framföras, samtidigt som det är viktigt att veta vad som inte ska sägas när oförberedda frågor kommer. Utöver detta är det även viktigt internt med en bra kommunikativ förmåga.

Analyser som skapar värde: Med ny teknik och ökade möjligheter att kombinera olika datakällor kan rapporter erhållas för det mesta. Det kan däremot vara svårare att veta vilken data som ska användas som grund för strategiska beslut. För att bli en värdeskapande CFO krävs det att du både har en god strategisk och analytisk förmåga.

Drivkraft: Det är viktigt att du som CFO säkerställer att dina medarbetare lägger tid och energi på rätt saker, eftersom det alltid finns mer som bör göras än vad det finns tid och resurser till. Du som CFO måste ha drivkraft och uthållighet att hålla fokus även när det blåser upp till storm.

Integritet: Personlig integritet är en förutsättning för att vara en bra CFO. Du behöver kunna fatta rätt beslut som är till fördel för företaget, även relationen och samspelet med företagets VD kräver integritet. Du som CFO förväntas utmana de tankar och idéer som VD:n kommer med, vilket kan verka tufft då många i VD-rollen är starka individer. Att lyckas som CFO är inte helt enkelt då rollen kräver mycket, både av dig som person och din kompetens.

Sju tips till dig som är ny i CFO-rollen

Sju tips till dig som är ny i CFO-rollen

 1. Lär känna ditt företag: Det är ett viktigt första steg att lära känna företaget och dess övergripande strategi och vision. Att lära känna företaget kommer att hjälpa dig att förstå aktuella behov, prioriteringar som behöver göras, fatta välgrundade beslut samt säkerställa att eventuella åtgärder är i linje med företagets övergripande mål. För att du som CFO ska kunna bidra på bästa sätt är det viktigt att du tar dig tid att sätta dig in i företagets marknadsposition, affärsmodell och konkurrenssituation.
 2. Bygga starka relationer: En framgångsrik CFO är, utöver duktig på ekonomi, även en skicklig relationsbyggare. Lär därför känna dina kollegor och skapa starka relationer med olika avdelningar. När du bygger starka relationer kan du bättre förstå deras utmaningar och behov, samt samarbeta för att hitta lösningar som gynnar alla och företaget i stort. Det är även viktigt att du skapar förtroende eftersom det är nyckeln till en fungerande verksamhet.
 3. Analysera nuläget: Du kommer troligtvis få höra, från många håll, hur saker och ting ligger till och vad som behöver göras. Det är viktigt att du lyssnar och tar in informationen, men lika viktigt att du även gör en egen analys av nuläget och skapar dig en egen uppfattning. Se till att ha tillgång till tillförlitliga och aktuella datakällor och verktyg för att kunna analysera informationen. Att fatta beslut baserat på fakta och analyser gör att du kan identifiera möjligheter till förbättring och på så sätt bidra till att optimera företagets ställning och resultat.
 4. Tydlig plan: När du har koll på hur nuläget ser ut kan du sätta en övergripande plan för hur ekonomifunktionen ska utvecklas. Detaljer kan du komplettera med längs vägen, det viktiga är att komma igång. Tänk däremot på att planer och prioriteringar kan behöva justeras löpande.
 5. Kommunicera tydligt: Kommunikation är alltid viktig, och som CFO behöver du tydliggöra din plan och de åtgärder som initieras. Säkerställ att du involverar rätt nyckelpersoner så tidigt som möjligt så att även de känner ägarskap i förändringsprocesserna.
 6. Proaktiv inställning till riskhantering: Riskhantering är en viktig del av CFO-rollen, och därför är det viktigt att vara proaktiv och identifiera potentiella risker och utmaningar som kan påverka företaget och även implementera processer och kontroller som kan minimera dessa risker. Du behöver även vara beredd på oförutsedda och oväntade händelser och ha en plan för att hantera kriser.
 7. Ständigt lära och utvecklas: Som CFO behöver du hålla dig uppdaterad på den senaste utvecklingen och trender. Se till att delta i seminarier och nätverka med andra i CFO-roller, fortsätt även att lära dig och utvecklas genom utbildningar samt även av relevanta artiklar och poddar.

Vad är nytt i CFO-rollen?

CFO-rollen utvecklas och blir alltmer digital, affärsinriktad och kunskaper kring verksamheten blir allt viktigare. Denna omställning kan vara en utmaning att klara av utan att tappa fokus på de grundläggande delarna kring finansiell planering och uppföljning.

Både CFO och ekonomiavdelning behöver bredare kompetens och kan även behöva utökas med fler roller för att hålla jämna steg med utvecklingen. Användning av teknik, nya arbetssätt och affärsmodeller kan bidra till att arbetet sker på ett smartare och effektivare sätt. En CFO behöver kunna fatta snabba, decentraliserade beslut baserat på kvalitetssäkrade data. Planeringsarbetet måste därför kunna uppdateras med ny data och information, vilket även påverkar målbilder, budgetar och KPI. Traditionella prognoser behöver bytas ut mot rullande prognoser som ger en bättre långsiktig styrning och flexibilitet.

Dessa förändringar ställer nya krav på CFO-rollen, och även behovet av avancerade stödsystem och högkvalitativa data.

Sammanfattning

I denna artikel har vi gått igenom vad en CFO gör, hur man lyckas i rollen som CFO, samt vad som är nytt i utvecklingen av rollen. Som CFO har du en viktig roll i bolaget, och det krävs ofta en kombination av erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper för att lyckas i rollen som CFO. Vad exakt som förväntas av dig i rollen som CFO varierar beroende på bolag och bransch.

Behöver ditt företag hjälp med revision, redovisning eller rådgivning? Kontakta oss på HQV så hjälper vi dig!

Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretag

Skattereglerna för fåmansföretag har gjorts om mer än en gång under åren och anses vara krångliga. Enligt ett nytt förslag ska dessa regler nu förenklas på en rad olika sätt. Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från den kommitté som haft i...

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM