Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad gäller för bostadsrättsföreningar när det kommer till bokföring? Och behöver man upprätta en årsredovisning? Det kommer vi gå igenom idag! Men låt oss börja med att gå in på mer detalj vad en bostadsrättsförening är samt deras skyldigheter.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning i föreningens hus. När en lägenhet upplåts för allra första gången betalar bostadsrättshavaren en fastställd insats till föreningen. Bostadsföreningen måste bestå av minst 3 medlemmar. Det måste ytterligare utses en styrelse, stadgar och en revisor.

Bostadsrättslagen reglerar i grunden bostadsrättsföreningen. Utöver det har man stadgar som är regler som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningen. Varje bostadsrättsförening måste registrera och ha godkända stadgar. I bostadsrättslagen framgår det även vad som måste finnas med i stadgarna. Det handlar bland annat om vem som ansvara för inre och yttre underhåll och vilka kostnader medlemmar ska betala till bostadsrättsföreningen. Bostadsrättslagen beskriver även bestämmelser som man inte få inkludera i stadgarna.

Bokföringsskyldighet

Eftersom bostadsrättsföreningar är en form av ekonomisk förening är de bokföringsskyldiga. Man ska därför följa bokföringslagen vilket betyder att bokföringen ska ske löpande. Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som ska arkiveras i 7 år. Bostadsföreningar har även revisionsplikt och måste varje räkenskapsår sammanställa en årsredovisning.

Årsredovisning

Alla bostadsföreningar måste upprätta en årsredovisning vid räkenskapsåretsslut samt ha en revisor. En bostadsförening som räknas som mindre kan välja att upprätta sin årsredovisning enligt K3-reglerna eller de förenklade K2-reglerna. Revisorn som bostadsföreningen väljer ska ha erfarenhet av redovisning och kunna genomföra god revision. 

Om bostadsföreningen räknas som större måste man upprätta årsredovisningen enligt K3-regelverket samt skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Revisorn i en större bostadsförening måste även vara godkänd eller auktoriserad. För att en bostadsförening ska räknas som större måste två eller fler av dessa gränsvärden uppfyllas:

  • Mer än 50 anställda i medeltal
  • Mer än 40 miljoner kr i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kr i nettoomsättning

Dock räknas de flesta bostadsföreningar som mindre. Det finns endast ett fåtal större bostadsföreningar i Sverige.

K2-regelverk

En mindre bostadsförening kan alltså välja mellan att tillämpa det förenklade K2-regelverket eller K3-regelverket. Normalt sett behöver inte en mindre bostadsförening skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Men man kan fortfarande få ett föreläggande från myndigheten att göra det. Så var alltid noggrann med årsredovisningen. 

Om man väljer att tillämpa K2-regelverket ska man inkludera en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter i årsredovisningen. Känns det svårt kan det vara passande att anlita en byrå som hjälper till med processes. Förvaltningsberättelsen beskriver bostadsföreningens utveckling, resultat samt ställning. 

I resultaträkningen ska man sammanställa årets intäkter och kostnader som visare bostadsföreningens resultat. Balansräkningen visar bostadsföreningens finansiella ställning på balansdagen och noter är kompletterande information gällande resultaträkningen och balansräkningen. 

K3-regelverk

Om man väljer att tillämpa K3-regelverket måste man anlita en godkänd eller auktoriserad revisor. Precis som i K2-regelverket ska man inkludera en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter i årsredovisningen. Man måste ytterligare inkludera en rapport om årets förändring i eget kapital. 

Skulle bostadsförening räknas som större måste man även inkludera en kassaflödesanalys vilket är frivilligt för mindre bostadsföreningar. Om man väljer att följa K3-regelverket måste man följ följa alla regler. Man kan alltså inte välja att följa vissa regler och utesluta andra. 

Skillnader mellan K2 och K3-regelverket för bostadsrättsföreningar

Hur man hanterar byggnadsavskrivningar och utgifter för stora underhållsåtgärder i årsredovisningen skiljer sig främst mellan K2-regelverket och K3-regelverket. I K2-regelverket skrivs byggnaden av jämt. Vilket betyder att om man behöver göra underhållsarbete på byggnaden kommer hela utgiften redovisas på resultatet. Har mycket underhållsarbete som kommer behövas göra kan resultatet skiljas mycket från år till år.

I K3-regelverket använder man istället komponentavskrivning. Men det betyder att man delar upp byggnaden i olika komponenter som tak, fasad och fönster. Komponenterna skrivs sedan av under bedömd kvarvarande nyttjandeperiod. Så om byggnadens fönster behöver bytas ut sätter man upp en avskrivningsplan för utgiften som sedan skriv av under nyttjandeperioden. Vilket i sin tur leder till ett jämnare resultat i årsredovisningen jämfört med K2-regelverket.

Sammanfattning

Behöver din bostadsrättsförening hjälp med redovisning eller revision? Boka konsultation så kan vi diskutera närmare hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Vi har lång erfarenhet av revision och redovisning i bostadsrättsföreningar.