Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Med en kassaflödesanalys kan du hålla koll på vart pengarna i bolaget tar vägen och vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Kassaflödesanalysen skapar en överblick över bolagets in och utbetalningar under en period och kan vara till nytta både internt och externt. I denna artikel går vi igenom vad en kassaflödesanalys är samt varför det kan vara bra att upprätta en även om det inte är ett krav.

Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys, tidigare finansieringsanalys, är en rapport som beskriver bolagets in och utbetalningar under en period. Kassaflödesanalysen skapar en överblick över bolagets likvida medel, d.v.s. bolagets förmåga att betala löpande utgifter och ge utdelning till aktieägarna. 

Du kan tänka det som en kassaapparat i en butik. Om du får in mer pengar i kassan än du spenderar har du ett positivt kassaflöde. Men är utgifterna större än inkomsterna blir kassaflödet negativt. 

Kassaflödet består av tre delar. Dessa är kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten. Låt oss gå igenom alla tre delar mer i detalj!

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten

Här redovisas bolagets huvudsakliga rörelse som försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder etc. 

  • Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten består av förvärv och försäljning av anläggningstillgångar och andra investeringar i bolaget. 

  • Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Finansieringsverksamheten består av nyemissioner, utdelningar, upptagning eller amortering av lån och försäljning av värdepapper mm. 

Vem ska göra en kassaflödesanalys?

Om man tillämpar K3-reglerna när man upprättar årsredovisningen ska man inkludera en kassaflödesanalys om bolaget räknas som större. För att ett företag ska räknas som större måste minst två av följande villkor uppfyllas två år i rad:

  • Mer än 50 anställda i medeltal
  • En balansomslutning på mer än 40 miljoner kr
  • En nettoomsättning på mer än 80 miljoner kr

Om bolaget är börsnoterat räknas det alltid som ett större företag och måste inkludera en kassaflödesanalys. Det finns även andra företag som alltid räknas som större företag oavsett storlek. Dessa är försäkringsföretag, värdepappersbolag och kreditinstitut.

I årsredovisningen ska det finnas en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys om det krävs. Om man tillämpar K2 regelverket för årsredovisningen kan man fortfarande välja att göra en kassaflödesanalys. Detta är dock inget krav men kan vara bra både för internt och externt bruk.

Val av metod för kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys kan upprättas antingen utifrån indirekt metod eller direkt metod. Det flesta företagen använder sig av indirekt metod för att upprätta en kassaflödesanalys. När man använder sig av indirekta metoden börjar man med det redovisade resultat och justerar för avskrivningar, nedskrivning och skatt som inte är kassaflödespåverkande. Vilket resulterar i kassaflödet från den löpande verksamheten innan förändring i rörelsekapital.

Om man istället tillämpar den direkta metoden när man upprättar kassaflödesanalys tittar man direkt på inbetalningarna och utbetalningarna. Man får då fram kassaflödet från den löpande verksamheten, innan betalda räntor och inkomstskatter. Både den indirekt metoden och direkta metoden innehåller kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finanseringensverksmaheten.

Varför är det bra att göra en kassaflödesanalys?

Det är bra att göra en kassaflödesanalys både för internt bruk och för externa intressenter. Genom en kassaflödesanalys kan man enkelt se vart pengarna har tagit vägen i bolaget. Till exempel vid en likviditetsbrist där det fattas pengar på banken även fast försäljningen har gått bra. Vilket skulle kunna bero på ökade kundfordringar och uppbundet kapital.

Kassaflödesanalys kan även användas för att jämföra olika år i företaget. Det kan till exempel hända att man har haft ett stort lager som inte har sålts av vilket visar på stora utgifter men lite inkomst jämfört med ett tidigare år som har haft ett mindre lager. 

Man kan också använda kassaflöden för att analysera konkurrenter och se hur andra företag på marken investerar m.m. Om man planerar att sälja företaget så är analysen ett avgörande verktyg för företagsvärdering.

Sammanfattning

Behöver ditt aktiebolag hjälp med redovisningen och kassaflödesanalys? Hör av dig till oss! Vi har lång erfarenhet av att hjälpa aktiebolag med redovisning och revision. På HQV arbetar vi med hög servicegrad och tillgänglighet erbjuda våra kunder de resurser som behövs för alla situationer.