Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

K2 ELLER K3 REGELVERK? 

Beroende på aktiebolagets storlek kan man välja mellan två olika regelverk gällande redovisning och årsbokslut. Dessa två regelverk är K2 och K3. För mindre aktiebolag kan man välja antingen K2 eller K3 och större aktiebolag måste enligt bokföringslagen följa K3 regelverket. 

Både K2 och K3 regelverket har sina för och nackdelar och det är inte alltid lätt att veta vilket regelverk som passar verksamheten bäst. Därför kommer vi idag gå djupare in på skillnaden mellan de båda regelverken för att du lättare ska kunna välja det regelverk som passar just ditt aktiebolag bäst.

K2 REGELVERK

K2 är ett förenklingsregelverk vars syfte är att förenkla administrationen och årsbokslutet för mindre aktiebolag. K2 regelverket innehåller många standardiserade inslag och kräver mindre expertis och kan därför passa mindre aktiebolag som planerar att sköta redovisningen själva. Dock måste man inte tillämpa K2 regelverket när man driver ett mindre aktiebolag utan det finns situationer då det kan vara mer lämpligt att tillämpa K3 regelverket. Se mer under “K3 REGELVERK KAN ÄVEN PASSA MINDRE BOLAG”.

FÖR OCH NACKDELAR MED ATT VÄLJA K2 REGELVERKET

Största fördelen med att välja K2 regelverket är att det är mycket enklare att tillämpa och kräver mycket mindre administration vilket bidrar till mindre kostnader för bolaget. En annan fördel med K2 regelverket är att det finns förenklingsregler att följa som gör det lättare att upprätta redovisningen och årsbokslutet. Man behöver till exempel inte inkludera några tilläggsuppgifter som man obligerad att göra med K3 regelverket.

Man får även göra enklare avskrivningar med K2 regelverket där man får använda en ekonomisk livsläng på 5 år för alla inventarier. Om du har intäkter och kostnader som är lägre än 5000 kr behöver man inte periodisera dem i K2 regelverket. Kostnader som är återkommande behöver inte heller periodiseras över olika räkenskapsår så länge kostnaden inte skiljer mer än 20% mellan de olika åren.

Trots att förenklingsreglerna kan bidra till att redovisningen och årsbokslutet blir lättare tar det bort de valmöjligheter som finns med K3 regelverket. Det finns inte heller en lika utförlig bild över bolaget ekonomiska ställning och intressenter till bolaget kan komma att behöva ytterligare information. 

K3 REGELVERK

Som nämnt tidigare finns det bolag som måste tillämpa K3 regelverket när de redovisar bokföringen och årsbokslutet. Detta är bolag som räknas som större bolag. För att ett aktiebolag ska räknas som ett större bolag måste minst två av dessa villkor uppfyllas under 2 år i rad:

  • Minst 50 personer i medeltal anställda på bolaget
  • En balansomslutning på minst 40 miljoner kr per år
  • En nettoomsättning på minst 80 miljoner per år 

K3 regelverket är ett mer avancerat regelverk som ofta kräver att man tar expertishjälp. Men trots de ökade administrativa avgifterna finns det många fler möjligheter om man väljer att tillämpa K3 regelverket. Ett sådant exempel är uppskjuten skatt. Regelverket ger även en tydligare bild över bolaget och kan vara till stor användning för bolagets intressenter.

FÖR OCH NACKDELAR MED ATT VÄLJA K3 REGELVERKET

K3 regelverket anses ge en mer rättvisande bild över bolaget och desto flera intressenter som finns till bolaget desto mer brukar man argumentera för K3. Det kan också vara ett passande regelverk om bolaget planerar att ta in fler delägare i bolaget. 

I K3 regelverket får man redovisa egenutvecklade tillgångar som en tillgång i balansräkningen och kan därför vara väldigt fördelaktigt för bolag som håller på och växa. Detta är inte tillåtet i K2 regelverket. I K2 regelverket måste istället egentillverkade kostnader bokförs som en kostnad.

Man får även använda sig av så kallad uppskjuten skatt i K3 regelverket vilket inte heller är tillåtet i K2 regelverket. Genom att bokföra uppskjuten skatt kan man förbättra resultatet. Det kan även vara gynnsamt att tillämpa K3 regelverket om bolaget äger fastigheter. Då man kan göra avskrivningar på fastigheten och göra bokföringar på kostnader av renoveringar.

Största nackdelen med K3 regelverket är dess komplexitet och krav det ställer på kunskap gällande redovisningen och årsbokslutet. Det blir även större behov att ha mer avancerade interna system som kan hantera bokföringen i bolaget vilket också leder till större kostnader.

K3 REGELVERK KAN ÄVEN PASSA MINDRE BOLAG

K3 regelverket kan även för vissa mindre aktiebolag vara lämpligt trots att man kan välja det förenklade K2 regelverket. Om ditt aktiebolag har stor tillväxtpotential eller ligger på gränsen till att räknas som ett större aktiebolag kan K3 regelverket vara mer passande. Speciellt om man planerar att ta in investerare i företaget. Då kan en mer översiktlig syn över bolaget komma väl till hands. 

BYTA REGELVERK

Att byta regelverk från K2 till K3 går relativt lätt att göra. Dock kan man endast en gång byta från K3 till K2. När man har valt ett av regelverken måste man tillämpa dem på hela redovisningen och årsbokslutet. Man kan alltså inte tillämpa vissa delar från K2 och vissa delar från K3. Kom ihåg att K3 regelverket räknas som ett huvudregelverk så om ditt bolag vill tillämpa K2 regelverk så måste man aktivt välja det, annars kommer K3 regelverket automatiskt tillämpas.

SAMMANFATTNING

Om ditt aktiebolag behöver hjälp med att se över vilket regelverk som kommer passa bolaget bäst eller vill ha hjälp med redovisning och årsbokslut är ni varmt välkomna att kontakta oss. På HQV Stockholm har vi en bred och gedigen kunskap om aktiebolag inom diverse branscher.