Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Har du frågor kring ideella föreningar och vill veta mer om bokföring och årsredovisning? Då har du kommit alldeles rätt! Vi kommer gå igenom vad en ideell förening är, vilka ideella föreningar som är bokföringsskyldiga och vad som gäller vid upprättandet av årsredovisning. 

Vad är en ideell förening?

Det finns ingen legaldefinition för vad en ideell förening är. Men utmärkande för ideella föreningar är att de har en ideellt syfte. Föreningen bygger på ideellt och frivilligt arbete från sin medlemmar och demokratiska principer. När föreningen är bildad blir föreningen en juridiska person. Vilket betyder att föreningen kan anställa, gå in i avtal och bär ansvar för skulder och andra förpliktelser. 

Allmännyttig ideell förening

En allmännyttig ideell förening är skattebefriade från vissa inkomster i verksamheten. För att en ideell förening ska räknas som allmännyttig behöver det vara något som samhället tycker är värt att stödja. Det kan exempelvis vara en idrottsförening, ungdomsverksamhet eller kulturförening. Föreningen måste uppfylla fyra olika krav som bestämmer om de ska betala skatt eller inte på vissa inkomster. 

Det första kravet är att syftet med föreningen ska vara allmännyttigt. Dvs. vara till nytta för samhället. Andra kravet är att 90% av föreningens verksamhet ska vara till för att bidra till föreningens syfte. Tredje kravet är att 80% av föreningens inkomster ska användas till det allmännyttiga syftet i föreningen. Och det sist, fjärde kravet, är att föreningen ska vara öppen för alla att bli medlemmar. 

Om dessa krav uppfylls är exempelvis inkomster från försäljning av varor och tjänster som har en tydlig koppling till den allmännyttiga föreningens syfte skattefria. Det kan vara försäljning av idrottsartiklar, fika i anslutning till aktiviteter eller entrébiljetter. Bidrag, gåvor eller medlemsavgifter är skattefria oavsett om föreningen är allmännyttig eller ej. 

Bilda ideell förening

Det krävs minst 3 medlemmar för att bilda en ideell förening och sker genom en överenskommelse om att bilda en förening. Därefter måste man välja en styrelse och stadgar för den ideella verksamheten. I stadgarna ska det framgå föreningens namn, ändamål och hur beslut ska fattas i föreningen. Man bör även inkludera regler gällande medlemskap, hur verksamheten ska bedrivas, kallelse till föreningsmöte, rösträtt, ändring av stadgar samt upplösning av föreningen.

När styrelsen är bestämd och stadgarna är skrivna är det dags att kalla till ett möte där man beslutar och godkänner styrelsen, stadgarna och att föreningen har bildats. Under mötet ska ett protokoll föras som sedan skrivs under av minst två personer. I protokollet ska besluten som tagits på mötet framgå samt vilka personer som är med i styrelsen. Därefter är den ideella föreningen en juridisk person.

Ideella föreningen behöver inte ha något organisationsnummer. Men om man planerar att ha en bankkonto eller ansöka om bidrag måste man ansöka om ett. Du ansöker om ett organisationsnummer hos skatteverket. Blanketten för ansökan hittar du här.

Bokföring

Alla ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet, har tillgångar vars värde överstiger 1,5 miljon, eller är moderföretag i en koncern är bokföringsskyldiga. Om föreningen har skattepliktig försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning, kontokort eller elektronisk betalning  över 190 400 kr ska det finnas ett kassaregister. Har föreningen endast skattefri försäljning av varor eller tjänster behövs inget kassaregister.

Med bokföringsskyldig menas att affärshändelser som sker i föreningen ska bokföras löpande. Kontanta in och utbetalningar ska bokföras nästkommande arbetsdag. Övriga affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation, exempelvis en faktura eller kvitto. Vid räkenskapsåretsslut ska bokföringen sammanställas i ett bokslut. I bokslutet ska en resultaträkning och en balansräkning finnas. Alla verifikationer och bokföring måste sparas i minst 7 år. 

Årsredovisning

Om den ideella föreningen räknas som större måste föreningen upprätta en årsredovisning vid räkenskapsåretsslut och anlita en auktoriserad revisor. För att föreningen ska räknas som större måste minst två av följande gränsvärden uppfyllas under de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda i medeltal
  • mer än 40 miljoner kr i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kr i nettoomsättning 

Detsamma gäller om den ideella föreningen är moderförening och koncernen uppfyller kraven ovan. 

Uppfylls detta ska föreningen upprätta en årsredovisning som består av en resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, noter och kassaflödesanalys. Ytterligare ska revisorn skriva en revisionsberättelse. Är det en moderförening i en koncern ska en koncernredovisning upprättas och en koncernrevisionsberättelse. 

Om föreningen räknas som större ska styrelsen sedan skriva under årsredovisningen och skicka in den till Bolagsverket senast 6 månader efter räkenskapsåretsslut.

Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening

Det är ändamålet som står i beskrivningen och stadgarna som bestämmer om en förening är ideell eller inte. En ekonomisk förening har ett ekonomiskt ändamål som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Man bedriver då en ekonomisk verksamhet där medlemmarna är delaktiga i verksamheten. Ideella föreningar å andra sidan har ett ideellt ändamål alternativt ett ekonomiskt intresse men gör då det genom en ideell verksamhet. Om pengarna går tillbaka till den ideella verksamheten kan en ideell förening bedriva näringsverksamhet. 

En annan skillnad mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är registreringen av föreningen. En ekonomisk förening måste registreras hos Bolagsverket och bli därefter en juridisk person. En ideell förening behöver inte registreras och blir direkt en juridisk person om kraven för ideell förening uppfyllts. Ekonomiska föreningar är ytterligare lagreglerade vilket ideella föreningar inte är.

Sammanfattning

Behöver din förening hjälp med redovisning eller revision? Hör av dig till oss på HQV Sthlm! Vi har bred erfarenhet av arbete med föreningar och organisationer och kan hjälpa er med löpande bokföring samt upprättande av årsredovisning. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.