Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt. 

När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst kapital till hands och utifrån det måste fatta beslut om vilken investering som man ska satsa på. För att kunna ta ett beslut bland olika investeringar kan man använda sig av olika investeringskalkyler för att se vilket alternativ som ger bäst lönsamhet.

Nedan kommer vi gå igenom 4 grundmetoder för att räkna ut olika ekonomiska utfall för en investering.

Nuvärdesmetoden

Med nuvärdesmetoden kan du räkna ut avkastningen av en investering på sikt. Andra namn för nuvärdesmetoden är diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden. 

Metoden går ut på att alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt, kallat ett nuvärde. Beräkningen av nuvärdet sker till en vald kalkylränta. Kalkylräntan är till för att täcka kostnader för ränta och avkastningskrav.

Om nuvärdet blir positiv är investeringen lönsam. Man kan också använda metoden för olika investeringar för att se vilken investering som ger störst lönsamhet.

Pay-off-metoden

Pay-off-metoden, även kallat återbetalningsmetoden, går ut på att man räknar ut återbetalningstiden för en investering. Dvs kommer beräkningen att berätta hur lång tid det tar innan grundinvesteringen är återbetald.

Tillskillnad med nuvärdesmetoden fokuserar inte pay-off-metoden på att räkna ut lönsamheten hos en investering. Dock kan en kort återbetalningstid tyda på mer lönsamt än en lång återbetalningstid. Då du snabbare får tillbaka din grundinvestering. Pay-off-metoden kan räknas ut både med eller utan kalkylränta.

Metoden är framförallt praktisk när man vill jämföra investeringar och se vilken som återbetalar sig inom en viss tidsram.

Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden är speciellt användbar när man vill jämföra olika investeringar som sträcker sig över olika tidsperioder. Precis som med nuvärdesmetoden kan man med värdet man får fram från annuitetsmetoden avgöra om en investering är lönsam eller inte.

Genom att ta hänsyn till investeringens livslängd får man fram lika stora belopp, annuiteter, för varje år. Vilket är steget längre än vad man kan göra med nuvärdesmetoden.

Internräntemetoden

Genom att jämföra internräntan med kalkylräntan kan man med internräntemetoden räkna ut när en investering möter avkastningskraven. Internräntan är den beräknade årliga avkastningen från investeringen och kalkylräntan är det avkastningskrav som ställs på investeringen. För att investeringen ska vara lönsam måste internräntan vara högre än kalkylräntan. 

Som tidigare metoder kan internräntemetoden användas för att jämföra olika investeringar med varandra. Dock bör man inte använda metoden när det kommer till investeringar som enbart har utbetalningar. Detta i och med att internräntemetoden fokuserar på avkastningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det flera investeringskalkyler som man kan använda sig av för att bedöma lönsamheten med en investering. Vilken metod man väljer att använda sig av beror på vilken information som man vill veta. Vill du exempelvis veta hur snabbt en investering återbetalar sig är pay-off-metoden rätt väg att gå.

Behöver ditt företag stöd gällande investeringsbeslut? Hör av dig till oss på HQV. Vi har både revisorer och redovisningskonsulter som kan hjälpa dig. På HQV vill vi vara en långsiktig partner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!

Hyra kontor av sig själv – det här gäller

Kan företag hyra kontor eller lokal i ens privata fastighet? Många som driver företag jobbar hemifrån eller har lager i sin bostad. Detta utrymme kan man hyra ut till sitt företag. Dock finns det en hel del regler och krav som man måste följa för att detta ska vara...

Verklig huvudman i företag och föreningar

Vem är verklig huvudman? Om man driver ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller stiftelse m.m. ska man anmäla en verklig huvudman till bolagsverket. I denna blogg kommer vi reda ut vad en verklig huvudman är samt hur du tar reda på vem...

Vad är inventarier?

Alla företag har i stort sett någon slags inventarie. Det kan exempelvis vara möbler, datorer eller bilar. I denna blogg kommer vi reda ut skillnaden mellan förbrukningsinventarier och anläggningstillgångar. Vi förklarar även vad du ska tänka på om du planerar att...

Sjuklön – Så räknar du

Vad händer när en anställd sjukanmäler sig? Och har man som arbetsgivare rätt att ta ut sjuklön? När en anställd anmäler sig sjuk har hen rätt till sjuklön som ska under de första 14 dagarna betalas ut av dig som arbetsgivare. Därefter går det över till sjukpenning...

Crowdfunding – Allt du behöver veta

Tack vare webbsajter som Kickstarter och Indiegogo kan du nu snabbt få finansiering till ditt projekt eller företag utan att behöva ringa runt och be om investeringar. Crowdfunding är en modern metod där investerare kan gå in med kapital för stötta ett projekt eller...

Hållbarhetsredovisning – Upprätta hållbarhetsrapport

Idag finns det lagkrav för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa sitt arbete kring hållbar utveckling. Men hållbarhetsredovisning är inte bara bra för stora företag utan kan även vara ett viktigt verktyg för mindre företag för att skapa...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM