Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt. 

När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst kapital till hands och utifrån det måste fatta beslut om vilken investering som man ska satsa på. För att kunna ta ett beslut bland olika investeringar kan man använda sig av olika investeringskalkyler för att se vilket alternativ som ger bäst lönsamhet.

Nedan kommer vi gå igenom 4 grundmetoder för att räkna ut olika ekonomiska utfall för en investering.

Nuvärdesmetoden

Med nuvärdesmetoden kan du räkna ut avkastningen av en investering på sikt. Andra namn för nuvärdesmetoden är diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden. 

Metoden går ut på att alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt, kallat ett nuvärde. Beräkningen av nuvärdet sker till en vald kalkylränta. Kalkylräntan är till för att täcka kostnader för ränta och avkastningskrav.

Om nuvärdet blir positiv är investeringen lönsam. Man kan också använda metoden för olika investeringar för att se vilken investering som ger störst lönsamhet.

Pay-off-metoden

Pay-off-metoden, även kallat återbetalningsmetoden, går ut på att man räknar ut återbetalningstiden för en investering. Dvs kommer beräkningen att berätta hur lång tid det tar innan grundinvesteringen är återbetald.

Tillskillnad med nuvärdesmetoden fokuserar inte pay-off-metoden på att räkna ut lönsamheten hos en investering. Dock kan en kort återbetalningstid tyda på mer lönsamt än en lång återbetalningstid. Då du snabbare får tillbaka din grundinvestering. Pay-off-metoden kan räknas ut både med eller utan kalkylränta.

Metoden är framförallt praktisk när man vill jämföra investeringar och se vilken som återbetalar sig inom en viss tidsram.

Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden är speciellt användbar när man vill jämföra olika investeringar som sträcker sig över olika tidsperioder. Precis som med nuvärdesmetoden kan man med värdet man får fram från annuitetsmetoden avgöra om en investering är lönsam eller inte.

Genom att ta hänsyn till investeringens livslängd får man fram lika stora belopp, annuiteter, för varje år. Vilket är steget längre än vad man kan göra med nuvärdesmetoden.

Internräntemetoden

Genom att jämföra internräntan med kalkylräntan kan man med internräntemetoden räkna ut när en investering möter avkastningskraven. Internräntan är den beräknade årliga avkastningen från investeringen och kalkylräntan är det avkastningskrav som ställs på investeringen. För att investeringen ska vara lönsam måste internräntan vara högre än kalkylräntan. 

Som tidigare metoder kan internräntemetoden användas för att jämföra olika investeringar med varandra. Dock bör man inte använda metoden när det kommer till investeringar som enbart har utbetalningar. Detta i och med att internräntemetoden fokuserar på avkastningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det flera investeringskalkyler som man kan använda sig av för att bedöma lönsamheten med en investering. Vilken metod man väljer att använda sig av beror på vilken information som man vill veta. Vill du exempelvis veta hur snabbt en investering återbetalar sig är pay-off-metoden rätt väg att gå.

Behöver ditt företag stöd gällande investeringsbeslut? Hör av dig till oss på HQV. Vi har både revisorer och redovisningskonsulter som kan hjälpa dig. På HQV vill vi vara en långsiktig partner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!

Ny momslag 1 Juli 2023: Enklare och tydligare

Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som...

Cybersäkerhet: Så skyddar du företaget

I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt...

Scenarioplanering

Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som...

Cirkulär ekonomi

Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla "köp-och-släng"-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla...

Hur fungerar personaloptioner?

För att rekrytera, motivera och behålla anställda finns det olika belöningsprogram, incitamentsprogram, som företag kan erbjuda. Ett av dessa belöningsprogram är personaloptioner som vänder sig främst mot mindre företag som inte har möjlighet att erbjuda...

Vad är likviditet?

Hur ser in- och utbetalningarna i ditt företag ut månad för månad? Att hålla koll på företagets ekonomi är extra viktigt nu när vi går mot tuffare ekonomiska tider. I denna blogg kommer vi lägga fokus på likviditet, ett företags förmåga att betala sina kortsiktiga...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM