Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt. 

När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst kapital till hands och utifrån det måste fatta beslut om vilken investering som man ska satsa på. För att kunna ta ett beslut bland olika investeringar kan man använda sig av olika investeringskalkyler för att se vilket alternativ som ger bäst lönsamhet.

Nedan kommer vi gå igenom 4 grundmetoder för att räkna ut olika ekonomiska utfall för en investering.

Nuvärdesmetoden

Med nuvärdesmetoden kan du räkna ut avkastningen av en investering på sikt. Andra namn för nuvärdesmetoden är diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden. 

Metoden går ut på att alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt, kallat ett nuvärde. Beräkningen av nuvärdet sker till en vald kalkylränta. Kalkylräntan är till för att täcka kostnader för ränta och avkastningskrav.

Om nuvärdet blir positiv är investeringen lönsam. Man kan också använda metoden för olika investeringar för att se vilken investering som ger störst lönsamhet.

Pay-off-metoden

Pay-off-metoden, även kallat återbetalningsmetoden, går ut på att man räknar ut återbetalningstiden för en investering. Dvs kommer beräkningen att berätta hur lång tid det tar innan grundinvesteringen är återbetald.

Tillskillnad med nuvärdesmetoden fokuserar inte pay-off-metoden på att räkna ut lönsamheten hos en investering. Dock kan en kort återbetalningstid tyda på mer lönsamt än en lång återbetalningstid. Då du snabbare får tillbaka din grundinvestering. Pay-off-metoden kan räknas ut både med eller utan kalkylränta.

Metoden är framförallt praktisk när man vill jämföra investeringar och se vilken som återbetalar sig inom en viss tidsram.

Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden är speciellt användbar när man vill jämföra olika investeringar som sträcker sig över olika tidsperioder. Precis som med nuvärdesmetoden kan man med värdet man får fram från annuitetsmetoden avgöra om en investering är lönsam eller inte.

Genom att ta hänsyn till investeringens livslängd får man fram lika stora belopp, annuiteter, för varje år. Vilket är steget längre än vad man kan göra med nuvärdesmetoden.

Internräntemetoden

Genom att jämföra internräntan med kalkylräntan kan man med internräntemetoden räkna ut när en investering möter avkastningskraven. Internräntan är den beräknade årliga avkastningen från investeringen och kalkylräntan är det avkastningskrav som ställs på investeringen. För att investeringen ska vara lönsam måste internräntan vara högre än kalkylräntan. 

Som tidigare metoder kan internräntemetoden användas för att jämföra olika investeringar med varandra. Dock bör man inte använda metoden när det kommer till investeringar som enbart har utbetalningar. Detta i och med att internräntemetoden fokuserar på avkastningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det flera investeringskalkyler som man kan använda sig av för att bedöma lönsamheten med en investering. Vilken metod man väljer att använda sig av beror på vilken information som man vill veta. Vill du exempelvis veta hur snabbt en investering återbetalar sig är pay-off-metoden rätt väg att gå.

Behöver ditt företag stöd gällande investeringsbeslut? Hör av dig till oss på HQV. Vi har både revisorer och redovisningskonsulter som kan hjälpa dig. På HQV vill vi vara en långsiktig partner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!

Crowdfunding – Allt du behöver veta

Tack vare webbsajter som Kickstarter och Indiegogo kan du nu snabbt få finansiering till ditt projekt eller företag utan att behöva ringa runt och be om investeringar. Crowdfunding är en modern metod där investerare kan gå in med kapital för stötta ett projekt eller...

Hållbarhetsredovisning – Upprätta hållbarhetsrapport

Idag finns det lagkrav för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa sitt arbete kring hållbar utveckling. Men hållbarhetsredovisning är inte bara bra för stora företag utan kan även vara ett viktigt verktyg för mindre företag för att skapa...

Så skapar du en nulägesanalys

När man driver företag är det viktigt att man inte bara ser framåt, utan även utvärderar hur nuläget ser ut. Genom att göra en nulägesanalys kan du få en bild av företaget och dess verksamhet idag. Utifrån det som tagits fram i analysen kan man sedan sätta upp tydliga...

Allt du behöver veta om friskvårdsbidrag till anställda

Friskvårdsbidrag är en mycket uppskattad personalförmån på företag runt om i Sverige. Studier har visat att friskvårdsbidrag både inverkar på välmåendet och produktiviteten på arbetsplatsen. Men vad är friskvårdsbidrag och vilka aktiviteter gäller det för? Det kommer...

Hur sparar man till pension som företagare?

Pension är ett omtalat ämne, vare sig man är anställd eller företagare. Som företagare skiljer det sig en del från att vara anställd och man måste ta flera olika aspekter i beaktskap för att försäkra sig om en bra pension. I denna blogg kommer vi gå igenom...

Aktieägartillskott – Allt du behöver veta

Är ditt bolag i behov av kapital eller behöver ditt företag pengar för att utvecklas? Då kan aktieägartillskott vara ett alternativ istället för nyemission. Aktieägartillskott kan vara antingen villkorat eller ovillkorat. I denna blogg går vi igenom skillnaden mellan...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM