Idag finns det lagkrav för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa sitt arbete kring hållbar utveckling. Men hållbarhetsredovisning är inte bara bra för stora företag utan kan även vara ett viktigt verktyg för mindre företag för att skapa förståelse kring sitt eget hållbarhetsarbete.

I denna blogg kommer vi gå igenom vad hållbarhetsredovisning innebär, vem som måste upprätta hållbarhetsredovisning enligt lagkrav och vad rapporten ska innehålla. Låt oss börja med att gå igenom syftet med hållbarhetsredovisning!

Vad är hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning är till för att upplysa om företaget har uppnått sitt arbete för en hållbar utveckling. I hållbarhetsrapporten ska det framgå hur företaget har påverkats av omvärlden och de konsekvenser som uppstått av företagets verksamhet. Både när det gäller positiva och negativa aspekter samt hur man arbetar långsiktigt för att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Vem måste upprätta en hållbarhetsrapport?

Enligt lag ska företag upprätta en hållbarhetsrapport om man uppfyller två eller mer av nedanstående villkor under de två senaste räkenskapsåren:

  • Har ett medelantal på mer än 250 anställda
  • Har en balansomslutning som är mer än 175 miljoner kronor
  • Har en nettoomsättning som har varit mer än 350 miljoner kronor

Även om man inte driver ett stort företag kan en hållbarhetsrapport vara till stor nytta för företaget internt. Dessutom har förväntningarna från företags intressenter ökat med åren och allt fler kunder, medarbetare och investerare ställer hårdare krav på företag att agera hållbart.

Vad ska en hållbarhetsrapport innehålla?

Enligt lag ska rapporten skapa förståelse för läsaren och innehålla företagets arbete kring miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Frågor relaterade till miljön kan exempelvis vara användning av vatten och energi, växthusgasutsläpp och andra föroreningar som orsakas av verksamheten. Sociala förhållanden och personal rör frågor gällande jämställdhet, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor i företaget.

Riktlinjer för rapporten

Att veta hur man ska starta och strukturera hållbarhetsrapporten kan kännas svårt. Speciellt med tanke på alla områden som måste tas upp i rapporten. Till hjälp finns både nationella och internationella riktlinjer att använda sig av. Några av dessa är FN Global Compact och OECDs riktlinjer

Ett annat förekommande ramverk för stora organisationer och företag är GRI, som står för Global Reporting Initiative. GRI innehåller branschspecifika tillägg och detaljerade tekniska protokoll. Ramverket specificerar även olika indikatorprotokoll för företag att följa.

Löpande hållbarhetsredovisning

Långsiktig hållbarhetsredovisning innebär att man regelbundet ser över sin verksamheten och världen runt omkring. Stora förändringar i världen eller i verksamheten kan ha stor inverkan på hållbarhetsmålen och bör därför löpande ses över. Kom ihåg att rapporten främst är till för att demonstrera det arbete som gjorts och hur arbetet planeras att fortsätta framåt.

Ett annat förekommande ramverk för stora organisationer och företag är GRI, som står för Global Reporting Initiative. GRI innehåller branschspecifika tillägg och detaljerade tekniska protokoll. Ramverket specificerar även olika indikatorprotokoll för företag att följa.

Vem ska granska rapporten?

Om det är lagkrav på att företaget ska upprätta en hållbarhetsrapport är det företagets revisor som ska granska rapporten. Revisorn kontrollerar då att rapporten finns samt att den innehåller alla de punkter som lagen anger.

Hållbarhetsrapporten ska överlämnas till revisorn i samband med årsredovisningen. Därefter skriver revisorn ett uttalande om att hållbarhetsrapporten är upprättad. Uttalandet och förvaltningsberättelsen lämnas sedan över till företagets ledning.

Vart hittar man ett företags hållbarhetsrapport?

Hållbarhetsrapporten kan offentliggöras på två olika sätt. Det första är att man lämnar in rapporten tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Det andra är att man publicerar hållbarhetsrapporten på företagets hemsida. 

Väljer man det andra alternativet måste man se till att hållbarhetsrapporten publiceras inom 6 månader efter räkenskapsåretsslut. Webbadressen till hemsidan med rapporten måste även inkluderas i förvaltningsberättelsen som skickas in till Bolagsverket.

Måste dotterbolag upprätta en enskild hållbarhetsrapport?

Nej, dotterbolag som ingår i en koncern som har upprättat en hållbarhetsrapport behöver inte upprätta en egen. Istället ska man skriva in organisationsnummer, namn och säte för moderbolaget som har tagit fram hållbarhetsrapporten för hela koncernen i noterna.

Väljer man det andra alternativet måste man se till att hållbarhetsrapporten publiceras inom 6 månader efter räkenskapsåretsslut. Webbadressen till hemsidan med rapporten måste även inkluderas i förvaltningsberättelsen som skickas in till Bolagsverket.

Greenwashing

Tyvärr händer det att företag skyltar med sitt hållbarhetsarbete på ett felaktigt sätt för att medvetet eller omedvetet skapa en bättre varumärkesbild av företaget i samhället. Detta kallas för greenwashing. Har man ett mindre företag finns det idag ingen lag som säger att man måste upprätta en hållbarhetsrapport eller kontrollera rapporten vilket skapar risk för just greenwashing. För att motarbeta greenwashing är det viktigt att man är transparent kring sitt hållbarhetsarbete och ständigt utvärderar sin framsteg och motgångar.

Sammanfattning

Med en hållbarhetsredovisning kan man upplysa om företagets hållbarhetsarbete och planer framöver för en mer miljövänlig verksamhet. Om hållbarhetsredovisningen är ett lagkrav är det revisorns uppgift att kontrollera rapporten. Företaget måste därefter se till att rapporten publiceras inom 6 månader efter räkenskapsåretsslut.

Har du fler frågor gällande hållbarhetsredovisning eller vill prata med en revisor gällande ditt företag? Tveka inte på att kontakta oss. Hos oss på HQV möts du av både revisorer och redovisningsekonomer som har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa både stora och mindre företag med sin ekonomihantering.

Hyra kontor av sig själv – det här gäller

Kan företag hyra kontor eller lokal i ens privata fastighet? Många som driver företag jobbar hemifrån eller har lager i sin bostad. Detta utrymme kan man hyra ut till sitt företag. Dock finns det en hel del regler och krav som man måste följa för att detta ska vara...

Verklig huvudman i företag och föreningar

Vem är verklig huvudman? Om man driver ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller stiftelse m.m. ska man anmäla en verklig huvudman till bolagsverket. I denna blogg kommer vi reda ut vad en verklig huvudman är samt hur du tar reda på vem...

Vad är inventarier?

Alla företag har i stort sett någon slags inventarie. Det kan exempelvis vara möbler, datorer eller bilar. I denna blogg kommer vi reda ut skillnaden mellan förbrukningsinventarier och anläggningstillgångar. Vi förklarar även vad du ska tänka på om du planerar att...

Sjuklön – Så räknar du

Vad händer när en anställd sjukanmäler sig? Och har man som arbetsgivare rätt att ta ut sjuklön? När en anställd anmäler sig sjuk har hen rätt till sjuklön som ska under de första 14 dagarna betalas ut av dig som arbetsgivare. Därefter går det över till sjukpenning...

Crowdfunding – Allt du behöver veta

Tack vare webbsajter som Kickstarter och Indiegogo kan du nu snabbt få finansiering till ditt projekt eller företag utan att behöva ringa runt och be om investeringar. Crowdfunding är en modern metod där investerare kan gå in med kapital för stötta ett projekt eller...

Investeringskalkyler du behöver hålla koll på

Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt.  När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM