Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

För att rekrytera, motivera och behålla anställda finns det olika belöningsprogram, incitamentsprogram, som företag kan erbjuda. Ett av dessa belöningsprogram är personaloptioner som vänder sig främst mot mindre företag som inte har möjlighet att erbjuda marknadsmässig lön till en anställd. 

I denna blogg kommer vi gå igenom vad som menas med personaloptioner och de nya kraven som trädde i kraft 1 Januari 2022 för kvalificerade personaloptioner.

Vad är personaloptioner?

Personaloptioner ger den anställde rätt att i framtiden förvärva värdepapper under förmånliga villkor eller till ett i förväg fastställt pris. Den anställde måste vara anställd en viss tid på företaget för att kunna ta del av förmånen, så kallad kvalifikationstid. Ytterligare kan den anställde inte heller vänta för lång tid med att ta del av förmånen, vanligen 10 år. Tar man inte del av personaloptionen i tid eller väljer man att sluta innan kvalifikationstiden är slut förfaller optionen. Det är heller inte tillåtet att överlåta personaloptioner till någon annan. 

En personaloption kan antingen vara skattepliktig eller skattefri. Om personaloptionen är skattepliktig ska den anställde beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan marknadsvärdet på utnyttjandedagen och det fastställda priset på optionen. Vid en same-day-sale så sker istället två transaktioner. Det första är utnyttjande av optionen som beskattas i inkomstslaget tjänst och det andra är försäljning av aktierna som beskattas som inkomstslaget kapital. Uppfyller företaget och den anställde alla krav för kvalificerade personaloptioner är förmånen skattefri.

Kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner ger generösare skatteregler men då gäller det att man uppfyller en mängd krav. Uppfyller man kraven ska personaloption inte tas upp till beskattning och arbetsgivaren ska inte heller betala arbetsgivaravgifter. Först när aktierna avyttras ska den skattskyldige beskattas i inkomstslaget kapital 30 %. Om de andelar som förvärvas räknas som kvalificerade andelar ska de beskattas enligt 3:12 regelverket.

Kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner krav

2018 infördes de första kraven för kvalificerade personaloptioner. Den 1 Januari 2022 ändrades kraven för kvalificerade personaloptioner för att fler företag skulle kunna inkluderas. Utöver anställda kunde nu styrelsesuppleanter och styrelseledamöter få personaloptioner samt så höjdes gränsen för max antal anställda och nettoomsättning.

Här kommer en lista över kraven:

 1. Företaget får max ha 150 anställda samt en nettoomsättning på max 280 miljoner kronor. Detta gäller för hela koncernen.
 2. Varje anställd får max få 3 miljoner kronor i optioner. Sammanlagt får företaget ge ut 75 miljoner kronor i personaloptioner.
 3. Företaget får inte bedriva bank- eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av stål eller kol, handel med fastigheter, mark, finansiella instrument eller råvaror, uthyrning av lokal eller bostad under längre tid eller erbjuda tjänster i form av juridisk rådgivning, revision eller redovisning.
 4. Företaget får inte vara äldre än 10 år.
 5. Företaget får inte vara upptagen till handel på en reglerad marknad. Om företaget ingår i en koncern gäller detta för alla företag. Inget av företagen i koncernen får alltså vara noterat.
 6. Offentliga organ får inte direkt eller indirekt kontrollera 25% eller mer av röstandelarna eller kapitalandelarna i företaget vid personaloptionen.
 7. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter. Med det menas att företaget inte får vara skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning vid misstanke om kapitalbrist, föremål för företagsrekonstruktion, på obestånd eller föremål för betalningskrav på grund av tidigare beslut från EU-kommissionen. Dessa krav gäller för alla företag som ingår i en koncern.
 8. Optionsinnehavaren ska vara anställd, styrelsesuppleant eller styrelseledamot.
 9. Optionsinnehavaren som är anställd ska arbeta minst 30 timmar i veckan.
 10. Optionsinnehavaren som är anställd ska få ersättning som är minst 13 inkomstbasbelopp. I ersättningen ingår lön, semesterlön och semesterersättning, sjuklön och skattepliktiga förmåner.
 11. Optionsinnehavaren som är styrelsesuppleant eller styrelseledamot ska få ersättning som är minst 1,5 inkomstbasbelopp.
 12. Optionsinnehavaren tillsammans med närstående får max direkt eller indirekt kontrollera 5% av kapitalandelarna eller röstandelarna i företaget eller annat koncernföretag.
 13. Optionsinnehavaren måste utnyttja optionen för förvärv av andel eller teckningsoption tidigast 3 år och senast 10 år efter förvärvet av personaloptionen.

Är personaloptionen gjord före den 1 Januari 2022 gäller de tidigare kraven. För mer information gällande de tidigare kraven vänligen besök Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning

För mindre företag kan personaloptioner vara ett effektivt sätt att både rekrytera och behålla talanger i företaget. Personaloptioner ger den anställde rätt att i framtiden förvärva värdepapper under förmånliga villkor eller till ett i förväg fastställt pris. En personaloption kan antingen vara kvalificerad eller icke-kvalificerad. För att bli kvalificerad ställs många krav både på den anställde och på företaget. Har du fler frågor gällande personaloptioner är du varmt välkommen att kontakta oss på HQV.

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM