Som företagare ställs man inför många vägskäl där man måste fatta beslut om verksamhetens utveckling. I situationer som dessa kan en styrelse eller advisory board ha en stor betydelse. Men vad ska man välja? Är det bättre med en styrelse eller en advisory board? Det kommer vi ta reda på i denna blogg! Låt oss börja med att gå igenom vad är styrelse, respektive advisory board är.

Vad är en styrelse?

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar ska enligt lag ha en styrelse. En styrelse ansvara för ett företags förvaltning och har i uppgift att se till att alla regler och lagar följs. Det är även styrelsen uppgift att se till så bokföring i företaget sker korrekt, att årsredovisningen skickas in till Bolagsverket i tid och att alla skatter blir betalda till Skatteverket. Sköts inte arbetet korrekt är det styrelseledamöterna som står till svars och bär ansvaret.

Om styrelsen består av mindre än 3 styrelseledamöter kräver aktiebolagslagen att det finns minst en suppleant. Om aktiebolag är privat krävs ingen Verkställande Direktör (VD) i bolaget. Är aktiebolaget däremot publikt är det styrelsens ansvar att utse en VD till bolaget. Finns det en VD i bolaget så ska styrelsen tillsammans med VDn styra verksamheten.

Vem sitter med i styrelsen?

Vilka styrelseledamöter som ska sitta med i styrelsen bestäms på bolagsstämman. I mindre företag brukar nyckelpersoner eller interna medarbetare ta på sig ansvaret som styrelseledamot. Men styrelseledamöter kan även vara personer som inte har någon anknytning till företaget. 

Många gånger är det lönsamt att ta in externa styrelseledamöter i bolaget då de beaktar verksamheten med nya ögon eller bidrar med ny kunskap som företaget själv inte besitter. Exempelvis, någon med juridisk bakgrund som kan hjälpa till med avtal. När man väljer styrelseledamöter bör man söka efter personer som besitter den kunskap som företaget kräver samt har tidigare erfarenhet från en affärsverksamhet.

Du kan läsa mer om arbetet som styrelseledamot i vår blogg “Vad gör en styrelseledamot”.

Hur mycket ska man betala styrelsen?

Arvode som styrelseledamot ska få varierar beroende på arbetsuppgifter och tid som förväntas läggas ner. Är det en viss expertkunskap man söker eller om det är en större verksamhet man ska sitta med i styrelsen i brukar arvodet vara högre än i mindre bolag. Om bolaget är noterat eller inte påverkar även hur mycket som betalas i arvode till styrelseledamöterna.

Vad är en advisory board?

En advisory board agerar, precis som namnet antyder, som en rådgivare till ett företag. Det kan handla om stöd inom det mesta som företaget kan tänkas behöva hjälp med. Exempelvis, strategi eller tillväxt. Det finns inget krav som säger att ett företag behöver ha en advisory board. Men att ha en kan ha stor betydelse och påverka företaget positivt.

Då en advisory board inte är ett juridiskt organ är det mycket friare när det kommer till ansvar och obligationer. Själva syftet med en advisory board är att ge råd i företaget. Vilket betyder att man som företagsägare kan bestämma vilka delar man behöver extra hjälp med. Att få råd och ny insyn på saker och ting i företaget kan komma att ha stor betydelse för att rätt beslutsfattning ska ske i företaget.

Ett exempel när en advisory skulle kunna vara till stor nytta är när man söker expertkunskap. Ta till exempel ett företag som vill etablera sig utomlands. Det kräver rätt kompetens och erfarenhet för att lanseringen ska bli optimal. Då kan det vara bra att ha en advisory board där någon eller några besitter expertkunskap gällande internationalisering.

Hur väljer man personer till en advisory board

När det kommer till att hitta rätt personer till en advisory board gäller det, precis som för en styrelse, att tänka efter vilken kunskap eller erfarenheter man söker. I och med att arbetet är mer fritt i en advisory board kan du själv bestämma vilka delar du vill få råd kring.

Personerna du frågor behöver inte heller nödvändigtvis ha kunskaper inom affärsverksamheten utan kan besitta annan expertkunskap som är värdefull för företaget. För att hitta personer bör du se dig om i ditt nätverk eller ta kontakt med nya personer som besitter den kunskap du söker. En plats i en advisory board kan vara av intresse för personer som inte har tid eller vill ta sig an ansvaret som medföljer i en styrelse.

Hur mycket ska man betala en advisory board?

Generellt sett betalar man en mindre summa till en advisory board ledamot än till en styrelseledamot. Men det beror framförallt på hur arbetet ser ut samt hur mycket tid som förväntas läggas på möten och arbete. Kom ihåg att en välfungerande advisory är en investering som är till för att öka lönsamheten i företaget. Därför kan det vara värt att betala lite mer för att få rätt expertis.

Skillnaden mellan en advisory board och en styrelse

Främsta skillnaden mellan en styrelse och en advisory board är att en styrelse är en lagstadga. Det vill säga att det är obligatoriskt för aktiebolag, ideella föreningar och ekonomiska föreningar att ha en styrelse.

Det andra som skiljer dem åt är ansvaret. Båda spelar en betydande roll i företaget men det är endast styrelseledamöterna som är personligt ansvariga för att saker och ting sköts korrekt i företaget. Som styrelseledamot kan du som nämnt ovan bli personligt ansvarig om exempelvis årsredovisningen inte skickas in i tid eller skatter inte betalas in i tid.

En annan skillnaden mellan en styrelse och en advisory board är målsättningen som de har för verksamheten. Som styrelseledamot i en styrelse arbetar man framförallt med långsiktiga mål för att se till att företaget styrs i rätt riktning. En advisory board kan också agera för hjälpa till strategin för företagets framtid men den kan också agera som stöd i mer kortsiktiga mål. Exempelvis hur man ska öka marknadsandelen under året.

Precis som namnen tyder är skillnaden syftet. Styrelsen är till för att styra företaget i rätt riktning och se till verksamheten följer den bestämda strategin. En advisory board är till för att ge rådgivning, antingen till ägarna eller en styrelse/VD. Har du fler frågor angående styrelsearbete eller advisory board? Tveka inte på att kontakta oss!

När bör man anlita en styrelse vs. en advisory board?

Bolagets storlek och struktur beror främst på om man borde ha en styrelse eller en advisory board. Har man ett mindre företag som ägs av ett färre antal person och man vill få insikt eller råd kring ett specifikt område kan en advisory board vara ett utmärkt val. Har man däremot ett större företag och vill professionalisera arbetet är en styrelse att föredra.

Många gånger kan en advisory board vara ett bra första steg innan man bestämmer sig för att ta in en styrelse i företaget. Ett annat exempel när det kan vara bra att ta in en advisory board är när man redan har en styrelse men vill få ytterligare perspektiv på verksamheten.

Många gånger består styrelsen, framförallt i mindre bolag, av interna styrelseledamöter. Då kan en extern advisory board vara ett bra komplement för att vidga synen på verksamheten och ta in ny kunskap i företaget.

Sammanfattning

Både styrelsen och advisory boarden fyller viktiga funktioner i ett företag. Vilket man ska välja beror framförallt på vad lagen kräver, i vilken fas företaget befinner sig i och vilken funktion man vill att styrelsen/advisory boarden ska fylla.

Behöver ditt företag råd kring val av styrelse eller advisory board? Kontakta oss på HQV! Vi erbjuder professionell rådgivning inom många av de områden som ett företag kan tänkas komma i kontakt med. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Digitalisering av företag

Dagens snabbföränderliga och digitala värld gör att fler och fler företag inser vikten av att digitalisera processer eller delar av verksamheten för att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär en mängd nya möjligheter för företag, men vägen dit kan kännas...

Bostadsrättslagen 2023

Bostadsrättslagen genomgick ändringar den 1 januari 2023. Lagändringarna ämnar att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt. I denna blogg listar vi en del av de viktiga förändringarna som skett i lagen som föreningar kan behöva anpassa sina stadgar...

Ny momslag 1 Juli 2023: Enklare och tydligare

Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som...

Cybersäkerhet: Så skyddar du företaget

I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt...

Scenarioplanering

Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som...

Cirkulär ekonomi

Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla "köp-och-släng"-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM