Vad innebär det att ta sig an arbetet som en styrelseledamot? Att arbeta som styrelseledamot kan vara både utvecklande och givande. I denna artikel kommer vi gå närmare in på vilka krav som ställs för att man ska kunna vara en styrelseledamot, ansvar som medkommer samt vad du bör tänka på innan du tackar ja till en plats i en styrelse. Vi går även igenom några av de fördelar som tillkommer med att ta in externa styrelseledamöter i en styrelse.

Vad är en styrelseledamot?

En styrelseledamot har ansvar för att alla lagar och regler sköts i bolaget och att ta hand om bolagets förvaltning, genom att bland annat se till att årsredovisningen blir upprättad och inskickad till Bolagsverket och att skatter blir betalda i tid. Som styrelseledamot har man också en rådgivande roll där man stöttar och ger professionella råd kring bolagets strategier och tar beslut som rör bolagets framtid.

För att bli en styrelseledamot måste man uppfylla följande krav:

  • Vara minst 18 år gammal
  • Vara bosatt inom EES
  • Inte ha någon förvaltare
  • Inte vara i konkurs
  • Inte ha något näringsförbud

Mandattiden för en styrelseledamot är i huvudregel 1 år, men kan vara upp till 4 år. Om mandattiden är längre än 1 år måste det stå skrivet i bolagsordningen.

Styrelseledamot ansvar

Att ta sig an arbetet som en styrelseledamot innebär även stort ansvar och om det går dåligt för bolaget kan man bli personligt drabbad. Som styrelseledamot i ett bolag har man personligt betalningsansvar om inte bolaget sköter sig enligt de lagar och regler som finns. Bland annat kan en styrelseledamot blir personligt betalningsansvarig om inte årsredovisningen skickas in till Bolagsverket i tid. 

Ytterligare kan man behöva betala skadestånd om man handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Som styrelseledamot ska man utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och lojalt. Gör man inte det och orsakar skador på verksamheten av oaktsamhet kan man behöva betala skadestånd. På årsstämman fattar aktieägarna beslut om VD:n och styrelseledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

Vad är en styrelseordförande?

Som styrelseledamot kan även ta på sig rollen och ansvaret som styrelseordförande. Här kommer lite mer information kring vad en styrelseordförande är och vilka uppgifter som hen har ansvar för. 

Om det finns två eller fler styrelseledamöter i styrelsen måste man anmäla en styrelseordförande till Bolagsverket. Styrelseordföranden ska vara en av styrelseledamöterna och har i uppgift att se till att arbetet av styrelsen sköts korrekt. 

Detta görs bland annat genom att organisera och styra styrelsens arbete, informera om kommande möten, säkerhetsställa att protokoll görs under styrelsemöten samt fastställa dagordning, sköta kontakten mellan aktieägarna och styrelsen och se till att styrelsens och VD:ns arbete blir utvärderat efter ett år har passerat.

Detta ska du tänka på om du planerar att gå med i en styrelse

Att vara styrelseledamot kan vara både givande och roligt. Men innan du tar dig an arbetet finns det ett par saker du bör första tänka igenom. Det första du bör kontrollera och tänka över är om det är en bra matchning mellan dig och företaget. Att ha en klar bild över verksamheten och dess planer inför framtiden kommer ha stor betydelse för ditt kommande arbete i styrelsen. Tänk över hur du kan bidra till företaget och vad aktieägarna förväntar sig att du ska kunna bidra med. 

Kom dessutom ihåg att det kommer vara fler personer i styrelsen som du måste samarbeta med. Att komma väl överens med de andra i styrelsen är betydande för att arbetet ska gå bra. 

Att arbeta som styrelseledamot innebär stort ansvar som vi beskrev ovan. Tänk efter om du besitter rätt kompetens för att kontrollera att allt går rätt till i bolaget och att alla lagar och regler följs. Här är det också viktigt att kontrollera så det finns en styrelseförsäkring ifall det skulle uppstå problem i bolaget. Om det inte finns en i bolaget kan man teckna en individuellt.

Utöver de mer praktiska sakerna bör man även ta ställning till hur man känner inför beslutsfattning och om man har tiden och motivationen som krävs för att fullfölja arbetet. Var beredd på att behöva lägga ner tid och engagemang i bolaget och styrelsearbetet.

Lön som styrelseledamot

Det finns inga regler som säger hur mycket man ska få i ersättning för att sitta med i en styrelse. Men i de flesta fall får styrelseledamöter betalt för den tid som de lägger ner som styrelseledamot. Ersättningsnivån beror framförallt på hur mycket tid som förväntas läggas ner och hur stort bolaget är. Ersättningsnivån för styrelsen bestäms på bolagsstämman.

Fördelar med att ta in externa styrelseledamöter

Som företagare kan det vara fördelaktigt att ta in externa styrelseledamöter i styrelsen. Att ha rätt kompetens i styrelsen kan komma att ha stor inverkan på företagets utveckling och framtid. Därför bör man som aktieägare se över vilka kompetenser som behövs i styrelsen och kan tänkas behöva i framtiden. 

En jurist kan exempelvis vara bra att kunna be om råd när det kommer till avtal och kontrakt i bolaget. Håller bolaget på och växer snabbt kan en person med ekonomisk bakgrund komma väl till hands. Detsamma gäller för ett bolag som nyligen är startat och behöver etablera sig på marknaden. Då kan en person med erfarenhet inom marknadsföring eller försäljning ha stor inflytelse på bolagets strategi. 

Sammanfattningsvis finns det inget som bestämmer vilka personer som ska väljas in i styrelsen. Många väljer att ta in personer internt från bolaget. Men externa styrelseledamöter kan vara värt att tänka över då de kommer med ny erfarenhet och tittar på bolaget från ett nytt perspektiv. Om du är osäker på vilka kompetenser som ditt bolag bör ha i styrelsen kan det vara bra att diskutera med din revisor eller bank.

Sammanfattning

Vi hoppas att denna text har gett dig mer klarhet kring vad det innebär att arbeta som en styrelseledamot och vilken roll styrelseledamöter har i en organisation. Har du flera frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på HQV.

Digitalisering av företag

Dagens snabbföränderliga och digitala värld gör att fler och fler företag inser vikten av att digitalisera processer eller delar av verksamheten för att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär en mängd nya möjligheter för företag, men vägen dit kan kännas...

Bostadsrättslagen 2023

Bostadsrättslagen genomgick ändringar den 1 januari 2023. Lagändringarna ämnar att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt. I denna blogg listar vi en del av de viktiga förändringarna som skett i lagen som föreningar kan behöva anpassa sina stadgar...

Ny momslag 1 Juli 2023: Enklare och tydligare

Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som...

Cybersäkerhet: Så skyddar du företaget

I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt...

Scenarioplanering

Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som...

Cirkulär ekonomi

Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla "köp-och-släng"-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM