Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Tjänstepension är något som nio av tio anställda omfattas av. För de flesta är denna förmån av stor betydelse för den framtida privatekonomin. Det tidigare ATP-systemet ersattes av det pensionssystem vi har idag i slutet på nittiotalet. Systemet vi har idag är uppbyggt av den allmänna pensionen, även kallat den statliga pensionen, som är fördelat mellan inkomstpension och premiepension. Utöver detta är det även vanligt förekommande att man har haft rätt till tjänstepension under den tiden man varit anställd. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren.

Sverige har ingen lag som tvingar arbetsgivare att betala tjänstepension till sina anställda. Trots detta omfattas nio av tio anställda av tjänstepension. Anledningen till detta är bland annat att flera arbetsgivare tillhör en arbetsgivarorganisation som tecknat kollektivavtal, vilket innebär att bolaget blir skyldigt att följa avtalet för sina anställda. Detta kan också ske via ett så kallat hängavtal där arbetsgivaren tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund.

Tjänstepension är en grundläggande förmån för anställda, men hur kan arbetsgivare visa upp och kommunicera denna förmån som en del i det totala erbjudandet till anställda?

Vad är tjänstepension?

Vad är tjänstepension?

För anställda i Sverige är tjänstepension och andra arbetsgivarsponsrade pensionsförmåner en mycket viktig del av det totala förmåns- och ersättningspaketet. Tjänstepensionen är ett tillägg till pensionen som erhålls från det allmänna pensionssystemet. En tjänstepensionsplan kan vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd, samt i vissa fall även en hybridplan. Dessa planer finansieras genom försäkring eller genom företagets balansräkning, som även kallas egen regi, med eller utan pensionsstiftelse och kreditförsäkring.

Hur pensionsplanerna utformas kan regleras i företagsegna pensionsplaner eller i kollektivavtal. På den svenska marknaden är kollektivavtalade pensionsplaner dock dominerande. Avtalspension SAF-LO och ITP-planen, med sina två avdelningar ITP 1 och ITP 2, är vanligast inom det privata näringslivet. ITP-planen tillämpas för privatanställda tjänstemän och Avtalspension SAF-LO tillämpas för privatanställda arbetare. Även inom andra sektorer finns kollektivavtalad tjänstepension, som exempelvis inom bank, försäkring samt inom den statliga och offentliga sektorn. Det finns även en särskild plan för anställda inom kooperationen.

Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension?

Många arbetsgivare ser tjänstepension som en hygienfaktor och en grundläggande förmån för sina anställda oavsett om det är tvingande eller inte. Det är inte minst en förutsättning för att attrahera och behålla kompetensen i bolaget och bidra till att stärka upplevelsen av en omtänksam arbetsgivare. För många anställda är tjänstepensionen av stor betydelse för den framtida privatekonomi samt kan den till och med utgöra större delen av den totala pensionen.

Vad innehåller en tjänstepensionsplan?

Vad innehåller en tjänstepensionsplan?

En pensionsplan innebär oftast att det finns ett mer genomtänkt koncept eller ett samlat paket som vanligtvis består av mer än bara pension. Pensionsplanen omfattar vanligtvis, utöver ålderspension, även sjukförsäkring, efterlevandeskydd och premiebefrielse. En pensionsplan ger även den anställde en viss ekonomisk trygghet vid andra händelser i livet som exempelvis långvarig sjukdom.

Den delen av pensionsplanen som utgör sparandet till ålderspensionen brukar vara förmånsbestämd eller premiebestämd. I kollektivavtalade pensionsplaner är det vanligt att födelseåret avgör vilken typ av plan den anställde omfattas av.

Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå

En förmånsbestämd pensionsplan innebär att pensionen är bestämd i förväg till en procent av den anställdes slutlön. För att få full förmån av slutlönen finns det vanligtvis krav på ett visst antal års arbete. Arbetsgivarens kostnad för att finansiera den framtida pensionsutbetalningen beräknas fram varje år, beroende på hur stor förmånen är vid pensioneringen. Arbetsgivarens kostnad kan fluktuera från år till år för olika individer. Under senare år har denna modell successivt börjat fasas ut och ersättas med premiebestämda pensionsplaner, som är betydligt enklare att budgetera för.

Premiebestämd plan sätts av i en försäkring

En premiebestämd plan innebär att en bestämd procentuell del av den nuvarande lönen löpande sätts av för tjänstepension i en försäkring. Med denna typ av plan har den anställde mer eller mindre frihet att själv välja hur kapitalet ska placeras och arbetsgivaren tar inget ansvar för det ekonomiska utfallet. Enligt de flesta kollektivavtalen ska däremot en viss del av kapitalet placeras i en tryggare form med låg risk, även kallat traditionellt förvaltad försäkring. Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan ibland sätta gränser för vilka typer av fonder som den anställde kan välja, för att skydda de anställdas pensionskapital från för stort risktagande.

Lyft värdet av det totala förmånspaketet

Lyft värdet av det totala förmånspaketet

En tjänstepensionsplan är vanligen en del av det totala förmånspaketet som en arbetsgivare erbjuder. Vi rekommenderar arbetsgivare att ordentligt sätta sig in i pensionsfrågor för att tydligt kunna visa upp och kommunicera med de anställda kring det totala förmånserbjudandet, samt få dem att förstå vad tjänstepensionen är och innebär. Detta bidrar till att de anställda värderar tjänstepensionen lika högt eller högre än arbetsgivarens kostnad.

Det är viktigt att du som arbetsgivare utvärderar och anpassar det totala förmånspaketet över tid för att säkerställa att kostnaden läggs på rätt förmåner. Detta hjälper i sin tur dig som arbetsgivare att attrahera och behålla kompetens inom företaget. Ett tips för att hjälpa dig på vägen är att först fundera kring följande frågor:

  • I vilken utsträckning lyckas ni att attrahera och behålla rätt kompetens i dagens läge?
  • Har ni tydligt definierat ert arbetsgivarerbjudande för att det ska vara tydligt vad ert företag står för, kring bland annat kompensation, förmåner, karriärutveckling, kompetensutveckling och well-being.
  • Har ni insikt kring vad era medarbetare uppskattar och värdesätter hos en arbetsgivare?
  • Har ni koll på hur ni ligger till mot marknaden gällande förmåner och löner?

Sammanfattning

Nio av tio anställda omfattas av tjänstepension och för de flesta är denna förmån av stor betydelse för den framtida privatekonomin. I Sverige har vi ingen lag som kräver att arbetsgivare ska betala tjänstepension till sina anställda, men trots detta omfattas en så stor del anställda ändå av tjänstepension. Anledningen till detta är att många arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, genom en arbetsgivarorganisation eller direkt via ett fackförbund, som gör att bolaget blir skyldiga att följa avtalet för sina anställda.

En tjänstepensionsplan är vanligtvis en del av det totala förmånspaketet som en arbetsgivare erbjuder. Med en tjänstepensionsplan kan arbetsgivare lyfta värdet av det totala förmånspaketet samt attrahera och behålla kompetens inom företaget.

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Delägare i aktiebolag: Allt du behöver veta

När det kommer till delägare i aktiebolag har alla delägare samma skyldigheter och rättigheter, med vissa undantag. Här går vi igenom allt du behöver veta om delägarskap, från att ta in nya delägare och att köpa sig in i ett företag till att köpa ut delägare och vad...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM