Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Har du frågor kring beskattning av handelsbolag? Då har du kommit alldeles rätt! I denna artikeln kommer vi gå igenom vad som gäller för dig som delägare i ett handelsbolag samt vad som gäller vid avsättningar i en periodiseringsfond och pensionssparande. Men först, vilka skatter måste handelsbolaget betala?

Vilka skatter måste handelsbolag betala?

Trots att ett handelsbolag räknas som en egen juridisk person är det delägarna i handelsbolaget som betalar skatt. Till skillnad mot ett aktiebolag där bolaget själv är ansvarig för eventuella skulder är det delägarnas ansvar i ett handelsbolag att se till att alla skulder betalas. Handelsbolaget är själv endast skattskyldig att betala fastighetsskatt, moms, särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionskostnader för anställda. Handelsbolaget ansvara även för att de anställdas sociala avgifter samt preliminärskatt. Momsen redovisas normalt varje till var tredje månad från handelsbolagets egna skattekonto.

Inkomstdeklaration för handelsbolag

Varje beskattningsår måste delägarna beskatta intäkter och kostnader och deklareras i inkomstdeklaration 4 för handelsbolaget. Ytterligare måste de fysiska delägarna i handelsbolaget lämna in en N3A-bilaga tillsammans med deras privata inkomstdeklaration som redovisar respektive delägares del av handelsbolagets resultat. För juridiska personer skall man lämna in N3B bilagan istället.

Skatter som delägare i ett handelsbolag ska betala

Varje delägare i handelsbolaget ska betala skatt. Hur stor del av handelsbolagets vinst som ska beskattas beror delägarens andel i bolaget. Andelens storlek bestäms muntligt eller skriftligt av delägarna i handelsbolaget. Om en fysisk person är delägare i flera handelsbolag måste varje handelsbolag räknas som en näringsverksamhet. För juridiska personer som äger andelar i ett handelsbolag, exempelvis ett aktiebolag, ska resultatet från handelsbolaget tas med i aktiebolagets näringsverksamhet.

Det betyder att en fysisk person som äger andelar i flera handelsbolag inte kan kvittera ett underskott i ett handelsbolag mot ett överskott i ett annat. Det samma gäller om en fysisk person äger andelar i ett handelsbolag och bedriver en enskild näringsverksamhet. Både handelsbolaget och den enskilda näringsverksamheten är två olika beräkningsenheter och ska beskattas därefter.

Preliminärskatt för delägare i handelsbolag

Delägarna i handelsbolaget ska betala preliminärskatt och sociala avgifter på sin andel av vinsten. Preliminärskatten bestäms utifrån en preliminär inkomstdeklaration som delägaren ska lämna in till Skatteverket. I den preliminära inkomstdeklarationen ska det framgå uppgifter kring handelsbolagets överskott samt hur stor andel delägaren kommer få. Därefter betalas preliminärskatt som består av inkomstskatt och sociala avgifter. Preliminärskatten är uppdelad i lika stora delar varje månad.

Om du märker att handelsbolaget går bra och kommer få ett högre överskott än angivet i den preliminära inkomstdeklaration bör du som delägare ta kontakt med skatteverket för att ändra preliminärskatten. Ändringen görs i den preliminära inkomstdeklarationen som sedan skickas in till skatteverket. Annars riskerar du att vi åretsslut behöver betala kvarskatt. Samma sak om överskottet bli mindre än beräknat. Istället för att då betala för mycket skatt kan man istället ta kontakt med skatteverket och få en lägre preliminärskatt.

Passiv och aktiv näringsverksamhet

Ett handelsbolag kan ha både passiva och aktiva delägare. Om en delägare är passiv eller aktiv har betydelse när det kommer till egenavgifter, särskild löneskatt, sociala förmåner eller rätten till avdrag för egna pensionsavgifter. På passiva inkomster i ett handelsbolag ska man betala särskild löneskatt och för aktiva inkomster ska man betala egenavgifter. För att avgöra om en delägare har varit passiv eller aktiv i ett handelsbolag gör man en bedömning där man tittar på den tid/nedlagt arbete hen har utfört för bolaget. 

Avdragsgilla

Egenavgifter och särskild löneskatt är för dig som delägare i ett handelsbolag avdragsgilla. Under det första året gör du ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter. Året därpå hittar du de exakta egenavgifterna från slutskattsedeln som du sedan tar upp i inkomstdeklarationen.

Pensionssparande är avdragsgillt för dig som driver aktiv näringsverksamhet. Man får som högst göra avdrag för 35% av inkomsten för pensionssparande och inte överstiga 10 prisbasbelopp. Som för beskattningsåret 2021 är satt till 476 000 kr. Avdraget för ditt privata pensionssparande görs på N3A-bilagan som lämnas in tillsammans med inkomstdeklarationen. 

Periodiseringsfond

Som delägare i ett handelsbolag kan du även göra avsättningar till en periodiseringsfond. Detta gör det möjligt att skjuta på beskattningen och på så vis jämna ut din inkomst mellan olika år. Vilket i sin tur jämnar ut beskattningen. Man kan alltså kvittera ett tidigare överskott med ett underskott genom att återföra fonden det år man ska redovisa underskottet. Som fysisk delägare får man max avsätta 30% av inkomsten i en periodiseringsfond. 

Återföringen måste även ske inom 6 år efter det att pengarna satts in. Du kan välja mellan att återföra hela eller delar av beloppet i periodiseringsfonden. Det är tillåtet att som högst ha 6 stycken periodiseringsfonder samtidigt. Avdragen eller återföringen ska redovisas på respektive delägares N3A-bilaga. Inte på handelsbolagets inkomstdeklaration eller bokföring.

Avsättning till en expansionsfond

Genom avsättning till en expansionsfond kan du som delägare i ett handelsbolag få samma möjlighet som ägare i aktiebolag att beskatta vinstmedel med endast 20,6%. När du senare ska återföra expansionsfonden ska den tas upp som inkomst och beskattas med inkomstskatt och sociala avgifter. Men eftersom du sedan tidigare har betalat expansionsfondsskatt får du tillgodoräkna dig de 20,6% och på så vis betala mellanskillnaden. 

För att göra en avsättning till en expansionsfond måste man först beräkna kapitalunderlag. Därefter kan du göra en avsättning om kapitalunderlaget är positivt. Som mest kan du avsätta det positiva kapitalet till expansionsfonden. Det är viktigt att kontrollera så avsättningen inte leder till underskott i näringsverksamheten.

Om ditt kapitalunderlag är negativt måste man återföra hela eller delar av expansionsfonden. Man dividerar då det negativa beloppet med 0,78. Om man avslutar eller beslutar att handelsbolaget ska likvideras måste man också återföra expansionsfonden. Expansionsfond kan även användas för att kvittera ett överskott mot ett underskott. Under det år man har överskott sätter man då över kapital till expansionsfonden och återför det ett år när man har underskott.

Sammanfattning

Vi hoppas att denna information har varit lärorik och hjälpt dig besvara dina frågor kring beskattning för handelsbolag. Har du fler frågor kring skatt för handelsbolag är du varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig. På HQV Sthlm arbetar vi alltid för att med hög kompetens och professionalism ge våra kunder den hjälp de vill ha.